Jin ling shi san chai

Jin ling shi san chai

A Westerner finds refuge with a group of women in a church during Japan’s rape of Nanking in 1937. Posing as a priest, he attempts to lead the women to safety.

Director : Zhang Yimou, Mo Zhang, Yimou Zhang
Casts : Christian Bale, Ni Ni, Xinyi Zhang, Tianyuan Huang, Xiting Han, Doudou Zhang, Dawei Tong, Atsuro Watabe, Kefan Cao, Yangchunzi Yuan, Jia Sun
Countrys : China,HongKong
Ratings : 7.6
Ratings Count : 43,769
Releasing : 2011-12-15
Time : 146

Watch Jin ling shi san chai

Watch Trailer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *