Jie jiu Wu xian sheng

Jie jiu Wu xian sheng

In this suspenseful crime thriller, Mr. Wu, a Hong Kong movie star, is kidnapped by six unpredictable criminals disguised as police officers. The story is based on the 2004 real-life celebrity kidnapping case in China.

Director : Ding Sheng
Casts : Andy Lau, Ye Liu, Qianyuan Wang, Ruofu Wu, Xiaorui Zhao, Peng Lu, Lu Cai, Suet Lam, Meng Li, Wei Na, Ailei Yu
Countrys : China
Ratings : 6.7
Ratings Count : 1,738
Releasing : 2015-09-30
Time : 106

Watch Jie jiu Wu xian sheng

Watch Trailer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *