Night mode

Lost in Russia

A story of a businessman who accidentally boards a train bound for Russia with his mother and has to overcome difficulties with his mother and problems in his family life.

Genre: Drama, Comedy

Actor: Xu Zheng, Huang Meiying, Yuan Quan, Jia Bing, Shen Teng

Director: Xu Zheng, Zhao Nan, Yizeng Liu

Country: China

Duration: 126

Quality: HDx

Release: 2020

IMDb: 6.057